:: VyhledáváníNáhledy obrázkù: On | Off

Jazykový překladač online
:: Sortiment
:: Proč nakupovat u nás

Garance spokojenosti

Zaručujeme Vám, že pokud objednané zboží nebude splňovat Vaše představy (např. vzhled, užitné vlastnosti, apod.), mùžete ho bez udání dùvodù, nepoužité a nepoškozené, zaslat do 14 dnù od doručení zpět na naši adresu a požadovat vrácení kupní ceny.Nejšiřší nabídka
Garance nejnižších cen
Dopravné zdarma
Expresní doručení
:: Novinky e-mailem

Přeji si dostávat novinky na::: Doporučujeme
eparker - banner

REKLAMAcNÍ rÁDI.OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující, který není spotrebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostredne po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytecných odkladù informovat prodejce o prípadných zjištených závadách. Kontaktní osobou pri rešení reklamací je Iveta cerníková, tel. 777 759 207, e-mail: reklamace@nabytek-forliving.cz . Kupující, který je spotrebitelem, by ve vlastním zájmu mel ucinit obdobné kroky pri prevzetí veci jako kupující, který spotrebitelem není. Predejde tak prípadným nepríjemnostem pri reklamaci z dùvodu poškození zboží pri preprave.

Oprávnenou reklamaci je možné podat temito zpùsoby:

a) e-mailem nebo doporuceným dopisem
b) dorucením na adresu prodejny
c) osobním dorucením do sídla firmy

Kupující je povinen uvést:

a) císlo objednávky, které je zasíláno spolecne s potvrzením objednávky v e-mailu
b) co nejvýstižnejší popis závad a jejich projevù
c) prokázat uzavrení kupní smlouvy ? zejména prostrednictvím faktury ci dodacího listu.
d) pokud má možnost priložit fotografie poškození (snažší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

Povinnost prodávajícího

O reklamaci spotrebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozdeji do 3 pracovních dnù od dorucení reklamovaného zboží (do této lhùty se nepocítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamacní protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotrebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zpùsob vyrízení reklamace spotrebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a zpùsobu vyrízení reklamace, vcetne potvrzení o provedení opravy a dobe jejího trvání, prípadne písemné odùvodnení zamítnutí reklamace.

Reklamace vcetne odstranení vady bude vyrízena bez zbytecných odkladù, a to nejpozdeji do 30 dnù ode dne uplatnení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V prípade, že vec pri prevzetí kupujícím není ve shode s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatne a bez zbytecného odkladu vec uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouve, a to podle požadavku kupujícího buï výmenou veci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, mùže kupující požadovat primerenou slevu z ceny veci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující pred prevzetím veci o rozporu s kupní smlouvou vedel nebo rozpor s kupní smlouvou sám zpùsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví behem šesti mesícù ode dne prevzetí veci, se považuje za rozpor existující již pri jejím prevzetí, pokud to neodporuje povaze veci nebo pokud se neprokáže opak.

III. ZÁRUcNÍ PODMÍNKY

UPLATNeNÍ REKLAMACE V ZÁRUcNÍ LHÙTe

Všeobecná ustanovení

Tento reklamacní rád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatnena v zárucní dobe.

Ke každému zboží je prikládána faktura, která slouží i jako zárucní list. Pokud si zboží neodebírá osobne, tak se rozumí prevzetím zboží okamžik, kdy zboží prebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotrebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na fakture a skutecne dodaným zbožím (napríklad v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správne vyplnený dodací list, je povinen ihned, nejpozdeji však do trí dnù, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neuciní, hrozí mu, že na pozdejší prípadnou reklamaci nebude brán zretel. Kupující, který je spotrebitelem, by ve vlastním zájmu mel ucinit obdobné kroky pri prevzetí veci jako kupující, který spotrebitelem není. Predejde tak prípadným nepríjemnostem pri reklamaci z dùvodu poškození zboží pri preprave. Spotrebiteli ale neucinení techto krokù nijak nekrátí jeho práva.

Zárucní podmínky

1) Délka záruky je 24 mesícù, pokud není uvedena doba delší, a zacíná se pocítat ode dne prevzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v zárucní oprave. Dojde-li k výmene, zacne bežet zárucní doba znovu od prevzetí nové veci.

2) Zákazník dorucí reklamované zboží na adresu prodejny a nebo je možné po dohode vyzvednoutu reklamované zboží u zákazníky vozidly Forliving. V prípade oprávnené reklamace hradí skutecne vynaložné náklady na dopravu prodávající.

3) Jakmile bude reklamace vyrízena, tak prodávající bez zbytecného odkladu vyzve zákazníka k odberu zboží a nebo po predchozí dohode priveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také mùže dotázat na aktuální stav reklamace buï telefonicky nebo e-mailem.

4) Nárok na uplatnení záruky nelze uplatnit v techto prípadech:

- neodbornou instalací, zacházením ci obsluhou nebo použitím
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadmerným zatežováním nebo používáním, jež je v rozporu s úcelem zakoupeného zboží a návodem k použití
- poškozením zboží pri preprave, pokud nebylo zboží transportováno vozidly spolecnosti Forliving s. r. o.

5) Prodávající mùže po dohode s kupujícím nahradit vadné a prípadne neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.


Práva plynoucí ze záruky


Spotrebitel pri uplatnení záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, rádné a vcasné odstranení vady, právo na výmenu vadného zboží nebo vadné soucásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúmerné, a není-li takový postup možný, právo na primerenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží, právo na výmenu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve vetším poctu nebo opakovane a bránící rádnému užívání zboží, právo na výmenu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výmenu veci, právo na primerenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záverecná ustanovení

Tento reklamacní rád nabývá úcinnosti 1. 1. 2008.

Zmeny reklamacního rádu jsou vyhrazeny.eparker

Cílem eshopu Sedačky.CZ, poskytující pohovky, křesla, sedací vaky, sedací soupravy a jiný nábytek je poskytnout klientùm kvalitní produkty a profesionální služby s dùrazem na rychlost doručení objednaných pohovek, křesel, sedacích souprav, sedacích vakù a ostatního nábytku. Standardně vysoké úrovně dosahuje komunikace se zákazníky, na které eshop Sedačky.CZ> zakládá svou strategii. V současnosti jsme rozšířili nabídku a zaměřili se především na pestřejší paletu sedacích souprav a sedacích vakù, multifunkčního nábytku a také vámi oblíbených křesel a pohovek